Den sida ger en allmän information om Yrecas produkter

Radiostyrda fyrar från Yreca gör vardagen enklare.
Fyrarna är enkla att installera och använda.
Standarbatterier som drivkälla. 1 år mellan batteribyten.
Många olika modeller.

Yrecas fyrar kan delas in enligt följande: Ledfyrar, Talfyrar, Talfyrar med tonsignal, Talfyrar med tonsignal och återupprepning, Fickfyrar, Positionsfyrar, och Aktivitetsfyrar, samt Fyrar och Larm för Grindvakter och Knacksändare.
OBS! Alla såkallade fasta Fyrar är mycket enkla att installera, det är bara att hänga den på en spik och byta batterier en gång om året.

Vi har över 30 olika varianter av fasta ledfyrar. 
Batteri, ackumulator, solcell eller nät drift.  
Fyrarna är radiostyrda, det innebär att man kan starta och stänga av ledljudet från fyren enkelt med en liten fjärrkontroll, som har stora knappar. Knapparna är inramade med en kant, så man kan förvara fjärrkontrollen i fickan.
Fyrarna går utmärkt också att styra med en veckoprogrammerad kopplingsur.

6 modeller av bärbara ledfyrar
6 modeller av fasta talandefyrar med tonsignal
1 modell av bärbar talandefyr
1 så kallad Fickfyr för väskor och ytterkläder
Flera typer av Aktivitetsfyrar med automatisk aktivering
Grindvakter och knacksändare och givetvis olika typer av små handsändare( fjärkonroll).
Ledfyren är ett komplement till käppen.
Ledfyren ger dig riktningen så att du kan käppa dig åt rätt håll.
Ledfyren placeras  intill det ställe man vill gå till, exempelvis ytterdörren till sitt hem. Fyren förstärker där befintlig installation, till exp. en ytter
lampa och  kan där med räknas bostadanpassning. 
Fyren aktiveras med en bärbar radiosändare. Fyren avger ett ledljud, som vägleder den synskadade till målet.
Ledljudet anpassas till den synskadade och skall göra sig gällande mot omgivningsljud. Ledljudet kan individuellt anpassas, genom att tonfrekvensen, tonlängden, paustiden mellan tonerna, volymen samt den totala signaltiden kan varieras enkelt med olika reglage.
Tonfrekvens
Reglerbar mellan 300-1200 Hertz, i första hand för att kunna anpassa signalen till synskadade vilka har hörseln nedsatt på grund av bullerskador. Tonen är en sammansatt ton, detta hindrar ekon som är identiska med ledfyrens egen ton.
Tonens längd skall vara en viss tid för att vi skall kunna hinna bestämma riktningen till en ljudkälla. Till exempel ett skott från ett gevär är för kort tid för att vi skall kunna bestämma riktningen. Den tid vi behöver är individuell, och varierar beroende på var ledfyren är placerad. Är ledfyren inomhus, påverkas signalen av rummets efterklangstid. Ett snabbt klickande från en ledfyr eller ett ihållande ljud från ett brandlarm är mycket svåra att lokalisera, då rummet fylls av ljud. Är ljudfyren utomhus är det viktigt att ljudet från ledfyren gör sig gällande mot omgivningsljud. Högt ljud är inte det viktigaste utan tonens frekvens och karaktär. Precis som en fågel som hittat sin tonart, där den gör sig bäst gällande.
Tonlängden för aktivitetsfyrar är anpassad och utprovad för sportaktiviteter. FYR 278, 279, 529.

Pauslängden
Paus eller tystnad mellan tonerna kan ställas in efter hur svår vägen uppfattas av den synskadade. Som referens kan man ha att den seende korrigerar sin riktning var tredje steg på plant underlag. Så paustiden mellan tonerna blir en fråga hur rakt man behöver gå för att komma fram, och vilken gånghastighet den synskadade har.
Riktvärde en ton vart 5 steg eller sekund. Man kan med lite träning komma upp till sju steg men där efter blir det mycket svårare. En allmän regel är att ju svårare väg desto kortare pauslängd.
Pauslängden för aktivitetsfyrar är anpassad och utprovad för sportaktiviteter. FYR 278, 279, 529

Obs! Flertalet fyrar installeras som Trygghets fyr för den synskadade. Det är lätt att missa riktningen,
man behöver bara tappa något, och när man sedan skall fortsätta kan man enkelt gå åt fel håll. Har man gått vilse så kan käppen aldrig ge någon riktning till målet, speciellt vintertid med snö, och dagliga förändringar i väg underlaget. Då är det en stor trygghet att kunna starta en radiostyrd Ledfyr och få en ny riktning.

Timer
Funktionen är till för att för inställa den tid som ledfyren skall vara aktiverad. Timer tiden ställs in så att den synskadade lugnt kan gå en sträcka.    
Äldre modeller av fyr 521 0ch 522 har ett minne och om den aktiveras igen, omedelbart efter att den stängts av, kommer nästa period vara mycket kortare. Ledfyren antar att användaren har hunnit nästan fram.
Nyare  modeller har timer tiden lika lång för varje ny aktivering.

Stoppfunktion
Våra ledfyrar kan man också stänga av ledljudet genom att trycka på sändarens aktiveringsknapp en gång till.
Undantag är Fyr 527  som är speciellt avsedda för knacksändare, där varje ny aktivering antagas vara en ny brukare.

Kanalväljarratt
Finns lättåtkomlig på ledfyrens undersida, ovansida eller inuti, precis som övriga reglage. Detta är en klar fördel för den synskadade och eventuella låntagare av hjälpmedel. Användaren kan själv välja de kanaler som skall användas och utlånaren behöver inte kontrollera om kanalerna kolliderar med varandra, vilket lätt inträffar om ledfyren har fasta kanaler.

Talande fyr 336
Yrecas radiostyrda bärbara talande ledfyr är avsedd främst för situationer då man behöver både vägledning till och information om målet. Det kan gälla inomhus, speciellt vid plötslig nedsatt syn, eller då man behöver bekräftelse från målet för att kontrollera att man aktiverat rätt mål med sändaren. Talande ledfyrar är också ett utmärkt hjälpmedel för att aktivera barn, emedan ledfyren kan återge olika slags ljud, dessutom är inspelningen av nya ljud mycket enkelt.


Talande fyrar med tonsignaler.
(555, 556)
Talinformationen kan kompletteras med tonsignaler, från en inbyggd tonsändare. Bra fyr för skolbruk.
Talande fyrar med tonsignaler och återupprepning
(557)
 Återupprepningstiden bestäms med inbyggd timer.

Fickmottagaren 285
Den radiostyrda fickmottagaren är vår minsta ledfyr, lätt att bära med sig och ha tillhands när man exempelvis vill markera sina tillhörigheter, eller förvissa sig om en reträttväg. Ett utmärkt hjälpmedel vid promenader, besök hos grannar, eller andra aktiviteter där man vill hitta till något speciellt.
 

Positions fyr 290 och 295
är två typer av ledfyrar, som är direktstyrda från sändaren. Det innebär att ledfyren ger pulserande signal så länge sändarens aktiveringsknapp hålls nedtryckt. Positionsfyren är främst avsedd att användas tillsammans med Yrecas övriga ledfyrar. Genom kombination av två ljudkällor kan position bestämmas på ett enkelt sätt.

Fyrar som aktiveras av Grindvakter på avstånd (285, 290, 295, 336, 555, 556, 557)
Fyrar som är ihopkopplade med Grindvakt (278, 279G, 559)

Fyr till Fyr 800
Ett automatiskt  ljudguidesystem, som vägleder den synskadade från ställe till ställe. Den synskadade får därigenom möjlighet att till exempel utöva ridsport, slalom, löpning, cykling, simning på öppet vatten, skridskoåkning, kanotpaddling,
systemet består av  som består av Fyr 278,eller279G, eller 529 och Grindvakt 617eller 615


GÅ TILL STARTSIDAN